I. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej ……….. oraz osób, z którymi zawierana jest Umowa Najmu i ich pełnomocników jest Krzysztof Kulig prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Kulig Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe KULIG, ul. Kostrzecka 14, 30-381 Kraków, NIP: 8721373652, telefon: …………………, adres e-mail: …………………. („Administrator”).
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 3. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie innych jego danych;
 4. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, w tym adres IP;
 5. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 6. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Ponadto, w razie wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celach statystycznych lub marketingowych, Administrator może przetwarzać także dane o sposobie korzystania przez Użytkownika z Serwisu i o czynnościach podejmowanych w ramach Serwisu.
 8. Administrator przetwarza następujące dane osób, z którymi zawierana jest Umowa Najmu (w tym ich reprezentantów) i ich pełnomocników: imię, nazwisko, nazwa, firma, adres zamieszkania, numer PESEL, numer NIP, adres e-mail.

 

II. Cele, podstawy i sposoby przetwarzania danych osobowych

 1. Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu są wykorzystywane w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – w zakresie określonym w art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także w celu ułatwienia i ulepszenia sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, co stanowi uzasadniony interes administratora danych.
 2. Dane osób, z którymi Administrator zawiera Umowy Najmu i ich pełnomocników są przetwarzane w celu wykonania Umowy Najmu.
 3. Dane mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę informatyczną, rachunkową i prawną, dostawcom oprogramowania, bankom i operatorom płatności, a także uprawnionym organom państwa.
 4. Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu będą przechowywane przez okres świadczenia na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną.
 5. Dane osób, z którymi Administrator zawiera Umowy Najmu i ich pełnomocników będą przechowywane przez okres obowiązywania Umów Najmu.
 6. Po upływie tych okresów dane mogą być również przechowywane przez okres, w którym Użytkownik lub najemca w Umowie Najmu może zgłaszać do Administratora roszczenia pozostające w związku z zawartymi z Administratorem umowami (okres przedawnienia roszczeń) oraz przez okres, w którym uprawnione organy państwa mogą żądać dostępu do tych danych w wykonaniu czynności kontrolnych. W tym przypadku przetwarzanie przez Administratora danych osobowych odbywać się będzie na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami oraz zadośćuczynienie obowiązkom wynikającym z przepisów prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z Serwisu lub zawarcia z Administratorem Umowy Najmu.
 8. Ponadto, jeśli przy wejściu na stronę Serwisu Użytkownik wyraził zgodę w ramach informacji o plikach cookies przetwarzanych na stronie, wyskakującej na stronie, Administrator będzie przetwarzać jego dane osobowe w celach statystycznych i marketingowych. W tym przypadku, przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie zgody Użytkownika. Podanie danych dla tych celów jest dobrowolne. Odbiorcami takich danych mogą być dostawcy rozwiązań informatycznych, w tym plików cookies, używanych w ramach Serwisu. Pliki cookies z uwagi na świadczenie usługi związanych z Serwisem są przekazywane do Google Analytics (Google LLC). Google LLC wykorzystuje pliki cookie w celu identyfikacji sesji – pliki w zakresie przekazywanym do Google LLC nie przechowują i nie przesyłają żadnych danych osobowych. W przypadku jeśli dane są przekazywane do podmiotu z państwa trzeciego, Administrator zapewnia, że przekazywanie odbywa się do państwa, co do którego Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, a gdy taka sytuacja nie ma miejsca Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych, w tym poprzez zawarcie umowy zawierającej standardowe klauzule umowne.

 

III. Polityka cookies

 1. Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka) - pliki z informacją zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików cookies ułatwia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu oraz umożliwia podnoszenie jakości usług dzięki przechowywaniu preferencji. Stosowanie plików cookies służy również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu, jak również może służyć celom reklamowym – dostarczania Użytkownikom spersonalizowanych treści reklamowych.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Korzystanie z plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Stosowanie plików cookies nie jest możliwe w sytuacji, gdy w przeglądarce internetowej wyłączono opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies. Zasadniczo nie uniemożliwia to przeglądania Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia, w tym spowolnienie działania Serwisu.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 7. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.
 8. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.

 

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą ma w każdym momencie prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W przypadku przetwarzania danych do celów reklamowych lub statystycznych, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 4. Realizacja praw osoby, której dane dotyczą następuje na jego żądanie przesłane na adres lub adres e-mail podany w §1 ust. 1 Regulaminu.

 

 

do góry