Dokumenty do pobraniaUmowa najmu
Protokół zwrotu
Wzór pełnomocnictwa
Ogólne Warunki Umowy Najmu

 

I. Przepisy ogólne

 1. Wynajmującym jest Krzysztof Kulig prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Kulig Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe KULIG, ul. Kostrzecka 14, 30-381 Kraków, NIP: 8721373652, telefon: 888 888 346 adres e-mail: kontakt@buskulig.pl (dalej jako: „Wynajmujący”).
 2. Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach oznaczają:
  1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Pojazd – pojazd znajdujący się w ofercie Wynajmującego wybrany przez Najemcę jako przedmiot Umowy Najmu.
  3. Umowa Najmu – umowa najmu Pojazdu, zawierana w sposób określony w §2 ust. 1 a następnie potwierdzana w formie pisemnej przy odbiorze Pojazdu.
  4. Najemca – osoba zawierająca Umowę Najmu.

 

II. Umowa Najmu

 1. Aby zawrzeć Umowę Najmu Najemca powinien:
  1. skontaktować się z Wynajmującym telefonicznie lub mailowo z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w §1 ust. 1 Ogólnych Warunków podając co najmniej adres e-mail oraz jeśli Użytkownik takie dane posiada: imię, nazwisko, nazwa, firma, adres zamieszkania, numer PESEL, numer NIP,
  2. Wybrać Pojazd oraz określić termin, w którym Pojazd ma być wydany i okres przez który Najemca chce z niego korzystać;
  3. Potwierdzić, że wie, iż zawarcie Umowy Najmu pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 2. W ramach Umowy Najmu Wynajmujący zobowiązuje się:
  1. oddać Najemcy do używania Pojazd w wybranym przez Najemcę terminie na wybrany przez Najemcę okres najmu;
  2. przygotować Pojazd, tj. posprzątać go, zapewnić pełny zbiornik paliwa i odpowiednie wyposażenie Pojazdu.
 3. Warunkiem wydania Najemcy Pojazdu jest podpisanie przez Najemcę z Wynajmującym Umowy Najmu.
 4. Pojazdy objęte Umową Najmu zostają udostępnione do wydania w lokalu Wynajmującego znajdującym się pod adresem ul. Kobierzyńska 118, 30-382 Kraków, w dni robocze w godzinach pracy tj. w godzinach od 09:00 do 17:00 Udostępnienie do wydania Pojazdu w innym miejscu lub czasie jest możliwe pod warunkiem poniesienia opłaty w wysokości określonej w Cenniku.

 

III. Oświadczenia i obowiązki Najemcy

 1. Najemca zawierając Umowę Najmu oświadcza, że:
  1. podane przez niego Najemcę dane są zgodne z prawdą,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie Pojazdem, a w szczególności, że nie jest pozbawiony prawa kierowania pojazdami mechanicznymi mocą orzeczenia kompetentnego organu,
  4. nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go uprawnienia do kierowania Pojazdem,
  5. w przypadku działania przez pełnomocnika – udzielone pełnomocnictwo nie zostało odwołane.
 2. Najemca zobowiązany jest korzystać z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowując należytą staranność i dbałość o Pojazd. Najemca zobowiązuje się do:
  1. używania Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i utrzymania Pojazdu w czystości,
  2. przestrzegania przepisów prawa w związku z kierowaniem Pojazdem,
  3. należytego zabezpieczania Pojazdu w czasie jego postoju przed kradzieżą, w szczególności poprzez korzystanie z parkingów strzeżonych (w miarę możliwości) oraz korzystania z zamontowanych do tego celu urządzeń,
  4. używania Pojazdu wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej,
  5. nieoddawania Pojazdu do korzystania na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego osobom trzecim, w tym w podnajem lub bezpłatne użytkowanie osobom trzecim,
  6. niedokonywania w Pojeździe żadnych zmian,
  7. niedokonywania samodzielnie, bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności, żadnych napraw Pojazdu,
  8. wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej Pojazdu, tj. sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, odpowiedniego paliwa, AdBlue (zużycie 4-8l na 100 km w zależności od stylu i prędkości jazdy) , płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, sprawdzania działania świateł Pojazdu itp.;
  9. pokrycia kosztów wszelkich mandatów, grzywien lub innych kar wynikających z naruszenia przez Najemcę przepisów prawa w związku z użytkowaniem Pojazdu;
  10. zamykania w Pojeździe drzwi na klucz po opuszczeniu Pojazdu, a jeśli to możliwe stosowania zamka centralnego lub alarmu;
  11. złożenia Wynajmującemu na każde żądanie Wynajmującego wyjaśnienia co do sposobu użytkowania Pojazdu w czasie obowiązywania Umowy Najmu.
 3. Najemcy nie wolno:
  1. holować lub popychać innych pojazdów Pojazdem,
  2. przekraczać dopuszczalnej ładowności Pojazdu,
  3. przewozić Pojazdem większej ilości pasażerów niż ilość przewidziana w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu,
  4. przewozić w Pojeździe jakichkolwiek zwierząt,
  5. prowadzić Pojazdu z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków lub leków powodujących zaburzenia świadomości,
  6. przewozić w Pojeździe środków żrących, brudzących, o ostrych krawędziach lub innych mogących uszkodzić Pojazd lub zabrudzić go,
  7. palić w Pojeździe oraz spożywać w nim jedzenia lub napojów,
  8. użytkować Pojazdu w wyścigach, rajdach lub zawodach.
 4. Wszelkie obowiązki nałożone na Najemcę, wymienione w tym paragrafie, obciążają także osoby trzecie korzystające z Pojazdu za zgodą lub wiedzą Najemcy, przy czym Najemca odpowiada za zachowanie tych osób jak za własne działania i zaniechania.
 5. W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem Pojazdu takiego jak kolizja, wypadek oraz w przypadku kradzieży Pojazdu Najemca zobowiązany jest:
  1. powiadomić niezwłocznie Wynajmującego telefonicznie pod numerem telefonu Wynajmującego podanym w Umowie Najmu,
  2. zawiadomić na miejscu zdarzenia Policję w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia z udziałem Pojazdu.
 6. W przypadku kradzieży Pojazdu Najemca jest zobowiązany zwrócić wszystkie posiadane przez Najemcę składniki wyposażenia Pojazdu.
 7. Najemca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów napraw uszkodzeń Pojazdu powstałych w czasie trwania najmu, niewynikających ze zwykłego zużycia Pojazdu.
 8. Pojazd jest ubezpieczony jest w zakresie AC i OC zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz Unii Europejskiej. W przypadku powstania szkody lub kradzieży samochodu, Najemca ponosi odpowiedzialność w wysokości udziału własnego określonego w Cenniku, bez względu na rozmiar szkody, chyba że szkoda powstała z winy osoby trzeciej, za którą Najemca nie ponosi odpowiedzialności. Udział własny Najemcy w szkodzie może zostać zniesiony poprzez zapłatę bezzwrotnej opłaty bezpieczeństwa zgodnie z Cennikiem.
 9. Wynajmujący jest uprawniony do kontroli stanu Pojazdu i warunków jego eksploatacji w każdym czasie w trakcie obowiązywania Umowy Najmu.
 10. Najemca zobowiązany jest zwrócić Pojazd w terminie i miejscu wskazanym w pkt 1 Umowy Najmu i podpisać protokół zwrotu Pojazdu.

 

IV. Opłaty obciążające Najemcę

 1. Najemcę obciąża czynsz najmu, kaucja oraz koszty bieżącej eksploatacji Pojazdu.
 2. Z tytułu wykonania przez Wynajmującego zobowiązań określonych w §3 ust. 2 Ogólnych Warunków Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego czynszu najmu, w wysokości zgodnej z Cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków.
 3. W przypadku korzystania przez Najemcę z Pojazdu niezgodnie z zasadami określonymi w Umowie Najmu lub Ogólnych Warunkach, czynsz najmu określony w Umowie Najmu zostanie powiększony o kwoty wynikające z Cennika. Pobranie tych kwot przez Najemcę nie wyłącza dochodzenia przez wynajmującego odszkodowania przenoszącego wysokość tych opłat.
 4. Najemca zobowiązany jest zwrócić Pojazd, w miejscu i w terminie wskazanym w Umowie Najmu, w stanie w jakim go otrzymał od Wynajmującego wraz ze wszelką otrzymaną od niego dokumentacją dotyczącą Pojazdu i z wyposażeniem dodatkowym. Jeżeli Najemca zwróci Wynajmującemu Pojazd w nienależytym stanie, w szczególności: uszkodzony, z uszkodzoną felgą, oponą, brudny, z brakami w wyposażeniu, Wynajmujący może obciążyć Najemcę kosztami przywrócenia Pojazdu do stanu zgodnego z określonym w Umowie Najmu, z uwzględnieniem normalnego zużycia Pojazdu.
 5. Brak zwrotu przez Najemcę Pojazdu w terminie określonym w Umowie Najmu może uzasadniać podejrzenie kradzieży albo przywłaszczenia Pojazdu, co uprawnia Wynajmującego do podjęcia wszelkich czynności przewidzianych prawem zmierzających do przymusowego odbioru Pojazdu, a w tym powiadomienia Policji oraz innych organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa. Najemca zostanie obciążony kosztami związanymi z podjętymi czynnościami, a w tym kosztami holowania Pojazdu.
 6. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu z pełnym bakiem odpowiedniego paliwa i pełnym zbiornikiem AdBlue (zużycie 4-8l na 100 km w zależności od stylu i prędkości jazdy). W przypadku mniejszej ilości paliwa i/lub AdBlue od wskazanej w Umowie Najmu, Wynajmujący może obciążyć Najemcę kosztami tankowania Pojazdu do ilości paliwa zgodnej ze wskazaną w Umowie Najmu.
 7. Na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego opisanych w §4 ust. 3 – 6 Najemca zobowiązany jest do zapłaty kaucji, w wysokości określonej w Cenniku. Kaucja podlega zwrotowi Najemcy w terminie 14 dni od dnia zwrotu Pojazdu Wynajmującemu, po potrąceniu z niej należności opisanych w §4 ust. 3 – 6. Kaucja nie jest pobierana w przypadku zapłaty przez Najemcę bezzwrotnej opłaty bezpieczeństwa w wysokości wynikającej z Cennika.
 8. Najemca zobowiązany jest dokonać zapłaty czynszu i kaucji do dnia, w którym Pojazd ma być wydany.
 9. Płatność może mieć miejsce:
  1. gotówką przy odbiorze Pojazdu;
  2. przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego podany po zawarciu Umowy Najmu;
  3. za pomocą szybkich płatności elektronicznych obsługiwanych przez platformę Dotpay.
 10. W przypadku niezapłacenia przez Użytkownika czynszu najmu i kaucji w terminie Wynajmujący może odstąpić od Umowy Najmu bez wyznaczania terminu dodatkowego.
 11. Kwota czynszu najmu i kaucji nie jest należna lub już wpłacona podlega zwrotowi w całości w przypadku otrzymania przez Wynajmującego oświadczenia Najemcy o rezygnacji z Umowy Najmu lub braku stawienia się przez Najemcy do odbioru Pojazdu w terminie wybranym przez Najemcę.
 12. Wszelkie zwroty kwot na rzecz Najemcy odbywać się będą w tej sam sposób, w który Najemca dokonał płatności czynszu najmu i kaucji.
 13. Ceny wskazane w Cenniku są podane w polskich złotych i należy do nich doliczyć podatek O końcowej (ostatecznej) kwocie do zapłaty Najemca jest informowany przed wyrażeniem woli związania się Umową Najmu. Te z powyższych kwot, które stanowią dostawę towarów lub świadczenie usług naliczane są na podstawie faktury VAT, która jest wystawiana przez Wynajmującego w formie elektronicznej i przesyłana Najemcy na adres e-mail podany w trakcie procedury zgodnej z §3 ust. 1 Ogólnych Warunków, chyba że Najemca wyraźnie wyrazi wolę otrzymania faktury w formie papierowej lub otrzymania faktury elektronicznej na inny adres e-mail.

 

V. Obowiązywanie Umowy Najmu

 1. Umowa Najmu jest zawierana na czas określony przez Najemcę, wskazany w Umowie Najmu. Minimalny czas trwania zobowiązań Najemcy wynikających z tej umowy to czas do momentu zapłaty czynszu najmu i kaucji.
 2. Wynajmujący jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. opóźnienia Najemcy z zapłatą czynszu najmu określonego Umową,
  2. używania Pojazdu sprzecznie z Umową Najmu lub z jego przeznaczeniem;
  3. naruszenia przez Najemcę lub kierującego Pojazdem powszechnie obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z Pojazdu, w tym otrzymania mandatu karnego.
 3. Od Umowy Najmu nie przysługuje konsumenckie prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta.

 

VI. Ochrona danych osobowych

Wynajmujący przetwarza dane osobowe Najemców, ich przedstawicieli (w przypadku Najemców niebędących osobami fizycznymi) i ich pełnomocników (w przypadku ich ustanowienia) i będzie te dane przetwarzać w celu wykonania Umowy Najmu oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami i zadośćuczynienia obowiązkom wynikającym z przepisów prawa. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych  Polityki Prywatności opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”, znajdującym się pod adresem URL: https://buskulig.pl/polityka-prywatnosci

 

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy Wynajmującego wskazane w §1 ust. 1 Ogólnych Warunków.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. opis przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj, okoliczności i wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości;
  2. dane kontaktowe składającego reklamację.
  3. Wynajmujący rozpatruje złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem takiego samego środka komunikacji, jakim została złożona.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Najemca będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Wszelkie oświadczenia woli dotyczące trwania Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
do góry